Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen: Xs-klas

De Xs-klas is een klas voor hoogbegaafde kinderen; een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden. In het schooljaar 2017-2018 is het Carolus Borromeus College met een klas gestart voor leerlingen die hoogbegaafd zijn. Aanleiding tot het starten van deze groep is de behoefte vanuit basisscholen om een plek te vinden voor leerlingen met een hoge intelligentie, die klaar zijn met het basisschoolprogramma. Sommigen zijn sociaal emotioneel nog niet klaar voor het VO, maar cognitief gezien zijn ze verder dan hun leeftijdgenoten. Voor die leerlingen en hun ouders/verzorgers is het een mogelijk antwoord op een zoektocht naar een passende school.

In de herfst van 2018 maakten we een brochure over Xs-onderwijs.

Profiel kinderen
Kinderen met IQ >130 en het beschikken over leer-en persoonlijkheidseigenschappen die passend zijn bij het hoogbegaafde kind. Een uitslag van een intelligentieonderzoek is in het schooljaar 2018-2019 niet verplicht, maar wel wenselijk. In het bijzonder zijn hoogbegaafde kinderen welkom die één of meerdere jaren hebben versneld. In de Xs-klas wordt veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling besteed. Informatie vanuit basisschool en ouders over het kind in dit opzicht is van groot belang. In de Xs-klas is plaats voor maximaal 15 leerlingen.

Doelstelling
Een belangrijke doelstelling is dat de leerlingen in de Xs-klas met plezier naar school (blijven) gaan. We proberen hun honger naar kennis te stillen en we bieden de leerlingen allerlei mogelijkheden om zichzelf en hun te talenten te ontwikkelen zodat zij kunnen (blijven) excelleren.

Criteria voor toelating

  • Hoogbegaafd en een vwo advies. Een intelligentieonderzoek behoort niet op voorhand tot de toelatingseisen.
  • Mogelijk: leerlingen hebben versneld op de basisschool.
  • Groep 8 is afgesloten.
  • Het is niet wenselijk dat deze  leerling nu start in de reguliere brugklas.
  • Een zekere mate van zelfstandigheid.
  • De leerling is in staat om  te functioneren in een groep.
  • De leerling heeft deelgenomen aan verrijkings- en plustrajecten.
Een uitgebreid kennismakingsgesprek/intakegesprek is gewenst. Na aanmelding op het Carolus gaat de toelatingscommissie aan de slag met het onderwijskundig dossier van de aangemelde leerling. Er is altijd sprake van een warme overdracht met de school van herkomst. Een observatie op de basisschool of op het Carolus Borromeus College behoort tot de mogelijkheden.

Programma
Het programma dat deze leerlingen gaan volgen bereidt voor op instroom in de bovenbouw van het vwo. Leerlingen kunnen daar 2, 3 of 4 jaar over doen en mogen tussentijds de keuze maken om mee te gaan draaien in het reguliere vwo programma (atheneum of gymnasium).
Het onderwijs is gericht op de verdere ontwikkeling van vaardigheden, rekening houdend met deze zeer specifieke doelgroep. Plannen, het kennis hebben van de eigen leerstijl, leren denken (analytisch, creatief, praktisch/kritisch), leren leven en metacognitie hebben een plaats in het curriculum en binnen het mentoraat.
Het lesprogramma is voor een belangrijk deel gebaseerd op het gymnasiumprogramma. Die stof wordt compact en versneld aangeboden, om ruimte te maken voor andere vakken of projecten zoals Science of Arabisch. Tevens werkt de klas aan een digitaal portfolio. We halen ook de buitenwereld naar binnen (gastsprekers, workshops) of gaan zelf op pad (bedrijfsbezoek, musea).
De docenten die het onderwijs aan deze groep verzorgen hebben zich verdiept in de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen en stemmen hun onderwijs hierop af.

Creatief denken
Voor hoogbegaafde kinderen is het zeer belangrijk dat ze leren om creatief te (blijven) denken. Tijdens creatief denken stimuleren we de kinderen om out-of–the-box te denken, anders te kijken, nieuwe verbanden te leggen en buiten de kaders te treden, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. De kinderen leren bovendien de meerwaarde van samenwerken in te zien.
Door bij vakken opdrachten in te bouwen waarbij de kinderen de ruimte krijgen voor eigen initiatief en eigen oplossingsmethoden wordt voortdurend een beroep gedaan op hun eigen creativiteit.

Verbinding binnen de school
Binnen de scholengemeenschap wordt actief de verbinding gezocht met de overige leerlingen binnen Carolus; in het bijzonder wordt de verbinding gezocht met de reguliere gymnasiumleerlingen. De leerlingen van Xs zullen bijvoorbeeld ook deelnemen aan excursies en projecten die georganiseerd worden voor het hele eerste leerjaar. Tevens is er een buddysysteem met ouderejaars leerlingen.

Meer informatie?
Informatie kunt u opvragen bij mevrouw V. Hermans, afdelingsleider leerjaar 1+2 gymnasium/atheneum/havo of mevrouw E. Vermeulen, afdelingsleider leerjaar 3 t/m 6 atheneum/gymnasium.

Zie ook
Hoogbegaafden drie jaar in één klas bij Carolus Borromeus College in Helmond (Eindhovens Dagblad)
Carolus Borromeus College in Helmond is tevreden over 1e jaar hoogbegaafdenklas
Xs-klas: veilige plek voor HB-kinderen die de basisschool af hebben (Talent)