Internationalisering

Nederlandse bedrijven en instellingen hebben jou nodig! Ze zoeken mensen die over de grenzen heen kunnen kijken, begrip hebben voor en over andere culturen en mensen die naast hun moedertaal ook andere talen goed beheersen. Na jouw studietijd ga je de arbeidsmarkt op. Het biedt je meer kansen als je internationaal georiënteerd bent. Op het Carolus Borromeus College werk je aan je internationaliseringsportfolio, dat gedurende je schoolcarrière gevuld wordt met allerlei projecten, verslagen en certificaten.

De wereld verandert snel. Globalisering houdt in dat we steeds meer handel drijven met elkaar. Geld, goederen, informatie en mensen gaan tegenwoordig razendsnel de hele wereld over. We gaan steeds meer internationaal werken en leven. Bedrijven over de hele wereld doen zaken met elkaar, mensen vliegen de hele wereld over en alle financiële markten in de wereld hangen met elkaar samen. Het is steeds vanzelfsprekender dat we persoonlijke en zakelijke contacten hebben over de grenzen heen. Denk bijvoorbeeld aan de grote rol die internet speelt tegenwoordig: hoe snel zoek je informatie op over andere landen in de wereld of hoe makkelijk houd je tegenwoordig een gesprek met een familielid of vriend in het buitenland?

Iedere leerling die op het Carolus Borromeus College zit, heeft meegedaan aan tenminste één internationaliseringsactiviteit. Op dit moment organiseren we verschillende reizen voor leerlingen op onze school. Vanaf klas 3 kun je deelnemen aan:

  • Een uitwisseling met een school in Italië (Camposampiero) of Frankrijk (Brest);
  • De Model United Nations (MUN-conferenties), bijvoorbeeld in Boedapest en Kopenhagen;
  • De Filmstadreizen naar München en Nice;
  • Een reis naar Rome (alleen voor de gymnasiasten);
  • Vakgerichte talenreizen voor Duits/Frans;
  • Europareizen in het kader van projectweken naar Edinburgh of München (leerjaar 4 mavo).

Niet alleen bij de reizen werk je aan je internationaliseringsportfolio. Ook op school zijn we bezig met internationalisering, bijvoorbeeld tijdens de vaklessen aardrijkskunde, economie en geschiedenis. Daarnaast zijn we fanatiek aan de slag met het EPAS-programma: European Parliament Ambassador School. Dat programma is ontwikkeld door het European Parliament Liaison Office, afgekort EPLO. Zij vertegenwoordigen het Europees Parlement in Nederland en hebben o.a. als doelstelling om jongeren in Nederland bewust te maken van de invloed van de EU op het dagelijks leven van mensen. In de lesweek van 9 mei organiseert de school een 'Week van Europa'. We zijn dan bezig met de lesmodules van het EPAS-programma, maar organiseren ook de dag van de Franse, Duitse en Engelse taal. Niet alleen is er aandacht voor de taal, maar ook de cultuur van deze taalgebieden.


Nuffic is een Nederlandse organisatie die internationalisering in het onderwijs stimuleert, faciliteert en ontwikkelt. De ambitie van Nuffic is dat elke leerling internationale ervaring opdoet. Nuffic heeft een netwerk van ruim 70 scholen opgericht: Global Citizen Network. Het Carolus is aangesloten bij dit netwerk.

De doelstelling van dit netwerk is om van elke leerling op de scholen een wereldburger te maken. Burgerschap en internationalisering gaan dus hand in hand. Het netwerk faciliteert deze ontwikkeling door scholen met elkaar in contact te brengen en met en van elkaar leren internationaliseren.  Alle scholen binnen dit netwerk bepalen zelf hoe zij internationaliseren.

Het Carolus was al lange tijd lid van het ELOS-netwerk (Europa als Leeromgeving Op School) en blijft lid van dit netwerk nu dat netwerk een nieuwe naam krijgt. Door dit netwerk en de bijbehorende 'standaard' die is aangeleverd kan de school lijn brengen in de grote hoeveelheid internationaliseringsactiviteiten die school telt. Hierdoor kunnen we internationalisering op het Carolus blijven ontwikkelen en  de kwaliteit borgen.

Global Issues: een nieuw vak vanaf leerjaar 1
Vanaf schooljaar 2018-2019 krijgen alle eersteklassers op het Carolus Borromeus College het vak Global Issues aangeboden. Eén lesuur in de week worden leerlingen hierin voorbereid op een maatschappij waarin informatisering en internationalisering een steeds belangrijkere rol spelen. Grenzen verdwijnen in ons sociale netwerk, op de arbeidsmarkt, binnen communicatiekanalen: de wereld wordt steeds kleiner en onze leerlingen hebben daar al iedere dag mee te maken.

Mondiale thema’s
Internationale kennis en vaardigheden zijn nodig om te functioneren in een internationaal georiënteerde en multi-etnische samenleving en in een mondiale economie en arbeidsmarkt. Kennis is nodig over de verschillende landen en de inrichting van hun maatschappij, de talen en culturen waarmee we in aanraking komen, de mensen en organisaties met wie we communiceren en onderhandelen. Al deze facetten komen terug in het vak Global Issues. Thema’s als cultuurverschillen en de wereld in 2030 passeren de revue, maar denk ook aan vraagstukken als het wereldvoedselprobleem, armoede, het milieu, culturele diversiteit en de verharding van de samenleving in relatie tot mondiale conflicten. We doen kennis op en denken na over oplossingen.

Nieuwe vaardigheden
Uiteindelijk wordt het vak geïntegreerd in de hele onderbouw; in het schooljaar 2019-2020 volgt leerjaar 2 en het jaar daarop ook leerjaar 3. Leerlingen werken bij Global Issues niet cijfergericht en ronden een onderwerp niet af met een schriftelijke toets. Het gaat bij het vak om zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden als presenteren, argumenteren, kritisch denken, creativiteit en samenwerken. Beoordelingen vinden plaats op basis van eindproducten, zoals een debat, werkstuk of pitch. Ook inzet en betrokkenheid hebben invloed op de eindbeoordeling.

Versterkt Taal Onderwijs (VTO)
Een ander speerpunt van het Carolus is het Versterkt Taal Onderwijs (VTO). Dat sluit naadloos aan bij internationalisering. In de taallessen is de doeltaal ook de voertaal. De taal die je wilt leren, is de taal die in de lessen gesproken wordt. Tijdens de lessen Engels spreekt je Engels en in de lessen Frans wordt Frans gesproken. Duits leer je niet door er in het Nederlands uitleg over te krijgen, maar door Duits te praten. Het doel van versterkt taalonderwijs is dat je de taal beter gaat beheersen. We proberen dat te bereiken door op een andere en vooral actievere manier bezig te zijn met de taalvaardigheden zoals luisteren, spreken, schrijven en lezen. Zo bereik je een hoger niveau, 'near native', waardoor het bijna is alsof het jouw moedertaal is. Bij de moderne vreemde talen Engels, Duits en Frans worden de lessen gegeven op het niveau van het Europees Referentie Kader (ERK). Vanaf klas 3 kunnen leerlingen deelnemen aan internationaal erkende examens voor Delf, Goethe en Cambridge.