FAQ

Hoe meld ik mijn zoon/dochter ziek?
U belt tussen 8:00 en 8:30 uur 's ochtends naar school (0492-792000). Is uw zoon/dochter de volgende dag nog steeds ziek, dan dient u de ziekmelding opnieuw door te geven.
Mijn zoon/dochter heeft een afspraak bij de orthodontist, tandarts, dokter e.d., hoe geef ik dit door?
Download het ‘Aanvraagformulier verlof algemeen’ van de website en vul dit in. Uw zoon/dochter dient dit formulier in de eerste pauze in te leveren bij de aanwezige coördinator om het verlof te laten registreren. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de school en de verlofaanvraag telefonisch doorgeven.
Mijn zoon/dochter wordt ziek op school, wat dan?
Uw zoon/dochter meldt zich bij de aanwezige afdelingscoördinator. De afdelingscoördinator belt eerst de ouder/verzorger. Na overleg gaat uw zoon/dochter wel of niet naar huis. Als uw zoon/dochter veilig thuis is aangekomen moet een van de ouder(s)/verzorger(s) met school bellen om dit door te geven.
Moet mijn zoon/dochter zich beter melden?
Download het ‘Formulier hersteld melding’ van de website en vul dit in. Uw zoon/dochter dient dit formulier vóór het eerste lesuur in te leveren bij de aanwezige coördinator.
Hoe vraag ik verlof aan?
Vrij vragen om andere redenen kan alleen schriftelijk bij de afdelingsleider. Het ‘Aanvraagformulier verlof algemeen’ kunt u hier downloaden van de website.
Waar krijg ik informatie over financiën?
Hier vindt u meer informatie over financiële zaken. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u op maandag, woensdag, donderdag of vrijdag contact opnemen met mevrouw A. Cox van de administratie of stuur een e-mail.
Wanneer neem ik contact op met de mentor?
U neemt contact op met de mentor als u wilt spreken over de voortgang van de studie (welbevinden, resultaten) van uw zoon/dochter. Wacht hier niet mee tot aan de ouderavond of ouderspreekuur, maar doe dit op het moment dat u de vragen heeft.
Hoe bereik ik een mentor?
U kunt op werkdagen contact opnemen met school via het algemene nummer. Mocht de mentor niet bereikbaar zijn zal de receptioniste de mentor verzoeken u terug te bellen. Ook kunt u via e-mail contact opnemen met de mentor. Een overzicht van alle mentoren vindt u hier.
Wanneer neem ik contact op met een vakdocent?
Als u vragen heeft over de voortgang van een vak van uw zoon/dochter. Twee maal per jaar is er een ouderspreekuur. U ontvangt tijdig via e-mail meer informatie over het digitaal inschrijven voor het ouderspreekuur.
Hoe bereik ik een vakdocent?
U kunt de vakdocenten telefonisch of via e-mail bereiken via de receptie. Een overzicht van alle vakdocenten vindt u hier.
Waar kan ik een klacht melden?
Als u een klacht (of algemene vraag) heeft kunt u in eerste instantie het beste contact opnemen met de afdelingsleider. Mocht dit niet tot een goede oplossing leiden dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Klik hier voor een uitgebreide uitleg over de werking van de klachtenprocedure.
Wat doet een loopbaancoach?
Een loopbaancoach ondersteunt de mentor, de leerling en ouder(s)/verzorger(s) met de begeleiding bij de keuze van het juiste schooltype na de tweede klas, pakketkeuzes en vervolgstudies.
Wanneer zijn de ouderavonden?
De school kent een grote verscheidenheid aan informatieavonden en ouderavonden. Alle data kunt u terugvinden op de website onder het kopje Planning.
Wanneer zijn de vakanties?
Klik hier voor een overzicht.
Welke begeleiding wordt er op school gegeven?
De school kent verschillende vormen van begeleiding op gebied van leren, begeleiding bij het leren kiezen en begeleiding op sociaal emotioneel gebied. Deze begeleiding kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie.
Hoe kan ik de vorderingen van mijn zoon/dochter volgen?
De cijfers worden ingevoerd in een digitaal volgsysteem (magister). Ouder(s)/verzorger(s) krijgen een eigen toegangscode van de school zodat zij thuis de vorderingen van hun zoon/dochter kunnen volgen.
Wat te doen als ik problemen heb bij het inloggen in Magister?
U kunt dan een e-mail sturen naar: magister@carolus.nl. Vermeld hierbij de naam van uw kind en de klas. Uw gebruikersnaam wordt dan gemaild. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Hendricksen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Hoe weet ik of mijn zoon/dochter overgaat naar een volgend leerjaar?
Na ieder rapport wordt een stand van zaken opgemaakt over de voortgang van uw zoon/dochter. Er wordt steeds gekeken of uw zoon/dochter met de dan behaalde resultaten bevorderd is of niet. Na het laatste rapport wordt een definitieve uitspraak gedaan over de voortgang. De overgangsnormen vindt u hier.
Wat moet ik doen bij diefstal of schade?
Wij waarschuwen onze leerlingen dat zij goed moeten zorgen voor hun eigendommen. Mocht er sprake van diefstal of schade zijn, dan moet dit direct gemeld worden bij de afdelingsleider/-coördinator. De school is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade tenzij de schade is ontstaan door nalatigheid van medewerkers van school. Klik hier voor meer informatie.
Waar vind ik informatie over examenzaken?
Veel informatie vindt u in het examenreglement van de betreffende afdeling. Hierin staat de algemene gang van zaken tijdens schoolexamens en Centraal Examen beschreven. Daarnaast wordt ieder jaar aan de leerlingen een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) uitgereikt. Hierin staat per vak welke toetsen er zijn, wat de inhoud van een toets is en de weging. Ieder schooljaar (vanaf 1 oktober) staan deze documenten op de website; klik hier.
Wat is de gang van zaken met betrekking tot toetsing?
De school heeft hiervoor een toetsbeleid ontwikkeld. Het toetsbeleid vindt u hier. In het toetsbeleid staat onder andere beschreven wat de leerling mag verwachten bij toetsen en wat de school van de leerling verwacht.