OMO

Het Carolus Borromeus College is onderdeel van de OMO Scholengroep Helmond en vormt samen het Dr.-Knippenbergcollege,  het Vakcollege Helmond en de Praktijkschool Helmond een samenwerkingsverband. De vier scholen hebben elk hun eigen identiteit en vinden elkaar vooral organisatorisch en beleidsmatig, waardoor de organisaties efficiënt zijn.

Het Carolus Borromeus College valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De scholengroep heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze scholengroep betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector.

De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:
Spoorlaan 171
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
013-5955500
omo@omo.nl

Jaarverslag
Het online jaarverslag van OMO geeft een overzicht van de ontwikkelingen bij de vereniging in 2017. 

Ledenraad
De vereniging heeft een ledenraad. Leden zijn ouders van leerlingen en twee afgevaardigden leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Missie
Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door 'goed onderwijs' te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van. 

Koers 2023
Het strategisch beleidsdocument 'Koers 2023: Onderwijs met overtuiging' geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.
'Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.'

Wilt u meer lezen over het strategisch beleidsplan Koers 2023? U vindt het plan op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.